• image

  Call Us Now
  06-36307628

 • image

  Opening Hours
  Ma - Vrij 9.00 - 18.00

Zorgeloze reparatie Bij Hugo, dat is onze service!

Waarom kiezen voor HUGO? Bekijk onze kwaliteitskenmerken
Uw auto verdient de beste behandeling, maar bij HUGO begrijpen we dat de kosten ook meetellen. Wat zijn de auto reparatie kosten? Door onze efficiënte inkoop profiteert u mee van scherpe prijzen op originele onderdelen. Zowel op reparaties als op extra gemonteerde onderdelen.

 • Reparatie en Onderhoud – Zorgeloze reparatie
 • Banden – Altijd de juiste banden
 • Schadeherstel – Vakkundig herstel
 • APK keuringsstation – Jaarlijkse controle

BEKIJK HIER HET AUTOSERVICE HUGO OCCASSIONS AANBOD

Autoservice HUGO РAls kwaliteit, voordelig ̩n service voor u belangrijk zijn! РONZE DIENSTEN

Zomer/Wintercheck

Ga veilig en goed voorbereid op weg met onze zomer- of wintercheck. Wij controleren uw auto voor vertrek op verschillende essentiële punten. Normaal € 25, maar dat is nu GRATIS.

Uitdeuken & Schadeherstel

Heeft uw auto schade? Laat dit dan vakkundig en snel herstellen bij Autoservice HUGO, wij zorgen voor een uitstekende schadeherstel. Zelfs voor de kleinste schadegevallen bent u welkom.

Kleine/grote beurt

Standaard worden de olie en het oliefilter vervangen, checken uw remmen, de verlichting, de schokdempers en de accu en controleren we het interieurfilter en alle vloeistoffen, en vullen we die bij.

Autoservice HUGO is een kleine maar vakkundige autogarage die kwaliteit, voordelig en goede service hoog in het vaandel heeft staan.

Telefoon: 06-36182977
E-mail: info@autoservicehugo.nl
Website: autoservicehugo.nl

Reparatie & Onderhoud
Schadeherstel
APK keuringssation
Banden
Occasions

Diagnosestation
Brengen en halen
Open 6 dagen per week
Vervangende fiets te leen
Koffie terwijl u wacht

Heb je schade aan je voertuig?
Laat dit professioneel herstellen door Autoservice Hugo voor alle merken auto’s. Stuur een foto van de schade naar ons e-mailadres. Of kom langs. Dan bekijken we de situatie en maken we een herstelplan.

De herstelkosten zijn zeer concurrerend bij ons. Vraag een vrijblijvende offerte op. Wij helpen je graag weer snel en goed op weg.

Alle soorten banden en maten…
…van ieder merk leveren wij tegen aantrekkelijke prijzen. Maak een afspraak en laat je informeren welke banden het beste bij je auto past of vraag een offerte op. Wij monteren de banden vakkundig in onze garage.

Ook checken wij het profiel van je banden en voeren we reparaties aan banden uit met onze professionele apparatuur. Wij helpen je graag veilig op weg.

APK
Voor een APK keuring kun je bij ons terecht. Wij zorgen ervoor dat je auto goed door de keuring wordt gebracht. Mochten er reparaties moeten worden uitgevoerd om de auto door de keuring te helpen, dan adviseren we je adequaat om de auto goedgekeurd te krijgen. Altijd in goed overleg. Zodat je niet voor verrassingen komt te staan achteraf. Wij helpen je graag weer veilig op weg. Dat is ons motto. En hopen je ook in de toekomst weer goed van dienst te kunnen zijn.

Tarieven APK
APK tarief voor een benzine auto: € 30
APK tarief voor een diesel auto: € 40

Online uw afspraak opgeven
Vermeld hieronder de gegevens van uw auto en vertel ons wat uw wensen zijn. Wij nemen dan snel contact met u op om een afspraak in te plannen.

Autoservice HUGO BV
Installatieweg 7
1271 EM HUIZEN
Tel.: 035-7856836 / 06-36182977
E-mail: info@autoservicehugo.nl
Website: autoservicehugo.nl

Algemene voorwaarden
ARTIKEL 1. | DEFINITIES
1. Autoservice Hugo B.V., hierna Hugo: de gebruiker van deze algemene voorwaarden, gevestigd te Huizen, ingeschreven in het Handelsregister onder KvK-nummer 77464583.
2. Wederpartij: de natuurlijke of rechtspersoon met wie Hugo een overeenkomst heeft gesloten.
3. Overeenkomst: iedere tussen Hugo en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomst waarmee Hugo zich verbindt tot het verrichten van werkzaamheden en/of de levering van zaken.
4. Werkzaamheden: alle in het kader van de overeenkomst door Hugo te verrichten werkzaamheden, waaronder inkoop/verkoop, onderhoud en reparaties aan, en APK-keuringen ten aanzien van, auto’s, waaronder personenauto’s en bestelauto’s en campers.
5. Zaken: alle in het kader van de overeenkomst te gebruiken of aan de wederpartij te leveren zaken.
6. Schriftelijk: zowel traditionele schriftelijke communicatie als communicatie per e-mail.

ARTIKEL 2. | ALGEMENE BEPALINGEN
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Hugo en iedere tussen de wederpartij en Hugo tot stand gekomen overeenkomst.
2. De toepasselijkheid van de algemene of andersluidende voorwaarden van de wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van deze algemene voorwaarden gelden uitsluitend indien die afwijkingen tussen partijen schriftelijk zijn overeengekomen.
4. Vernietiging of nietigheid van één of meer der onderhavige bepalingen laat de geldigheid van de overige bedingen onverlet. In een voorkomend geval zijn partijen verplicht in onderling overleg te treden teneinde een vervangende regeling te treffen ten aanzien van het aangetaste beding. Daarbij wordt zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht genomen.

ARTIKEL 3. | AANBOD EN TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST
1. Elk aanbod van Hugo is vrijblijvend en wordt mondeling of schriftelijk uitgebracht. Hugo is nimmer verplicht een opdracht of order te aanvaarden.
2. Aan een aanbod dat gebaseerd is op door de wederpartij onjuist of onvolledig verstrekte gegevens kan de wederpartij geen rechten ontlenen.
3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Hugo niet tot de nakoming van een gedeelte van het aanbod tegen een overeenkomstig gedeelte van de opgegeven prijs.
4. De overeenkomst komt tot stand door aanbod en aanvaarding. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod van Hugo, komt de overeenkomst niet conform deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Hugo anders aangeeft. Een onderhouds-, reparatie- of keuringsovereenkomst wordt geacht te zijn tot stand gekomen op het moment dat Hugo de opdracht heeft bevestigd, dan wel met de uitvoering van de werkzaamheden is begonnen.

ARTIKEL 4. | UITVOERING VAN WERKZAAMHEDEN
1. Indien Hugo in het kader van de uitvoering van de werkzaamheden gegevens benodigd is van de wederpartij, dient de wederpartij deze gegevens tijdig aan Hugo te verstrekken. De wederpartij staat in voor de juistheid en volledigheid van deze gegevens.
2. Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op locatie van Hugo, gedurende de normale werkuren, tenzij anders is overeengekomen.
3. Teneinde de werkzaamheden tijdig te kunnen verrichten, staat de wederpartij ervoor in dat hij het voertuig waarop de werkzaamheden betrekking hebben op het overeengekomen tijdstip op locatie van Hugo ter beschikking stelt.
4. Hugo spant zich in de tussen partijen overeengekomen (op)leverings- en uitvoeringstermijnen tijdig na te komen. Echter zijn alle door Hugo vermelde termijnen uitsluitend te beschouwen als indicatieve, niet- fatale termijnen. De wederpartij maakt niet eerder aanspraak op de hem krachtens de wet toekomende rechten dan nadat hij Hugo schriftelijk in gebreke heeft gesteld waarbij hij Hugo een redelijke termijn geeft de overeenkomst alsnog na te komen en de nakoming na de laatstbedoelde termijn nog steeds is uitgebleven.
5. Indien Hugo voor de uitvoering van de overeenkomst afhankelijk is van door de wederpartij te verstrekken gegevens, vangen uitvoerings- en of (op)leveringstermijnen niet eerder aan dan nadat Hugo deze gegevens heeft ontvangen.
6. APK-keuringen worden in eigen beheer uitgevoerd of in overleg bij een APK- keurringsgarage. De wederpartij dient zich aan de regels te onderwerpen welke door de RDW aan Hugo of derde partij worden opgelegd. Mocht er sprake zijn van een opgelegde steekproef, dan is Hugo voor de vertragingsschade nimmer aansprakelijk.
7. Indien de wederpartij het voertuig niet afhaalt binnen drie werkdagen nadat Hugo hem ervan in kennis heeft gesteld dat de werkzaamheden zijn voltooid, is Hugo gerechtigd een redelijke vergoeding wegens stallingskosten in rekening brengen.
8. Indien hij daarom bij het verlenen van de opdracht heeft verzocht, worden vervangen onderdelen na uitvoering van de werkzaamheden aan de wederpartij ter beschikking gesteld. Indien dat verzoek van de wederpartij achterwege is gelaten, worden de vervangen onderdelen eigendom van Hugo zonder dat de wederpartij op enige vergoeding aanspraak kan maken.

ARTIKEL 5. | ANNULERING VAN WERKZAAMHEDEN
De wederpartij is, tot het moment dat een aanvang is gemaakt met het uitvoeren van de werkzaamheden, gerechtigd de opdracht te annuleren. In geval van annulering is de wederpartij de reeds door Hugo gemaakt kosten, alsmede een vergoeding van het door Hugo aannemelijk te maken bezettingsverlies verschuldigd.

ARTIKEL 6. | WIJZIGING VAN DE OVEREENKOMST EN MEERWERK
1. Indien voor het uitvoeren van de werkzaamheden een vaste prijs is overeengekomen en tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke afronding daarvan noodzakelijk is om de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst in kwalitatief en/of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, kan dit gevolgen hebben voor hetgeen oorspronkelijk werd overeengekomen. Daardoor kan de oorspronkelijk overeengekomen prijs worden verhoogd of verlaagd. Hugo zal daarvan zoveel mogelijk vooraf prijsopgaaf doen.
2. Indien een richtprijs is overeengekomen, is Hugo, zonder daartoe in overleg te treden met de wederpartij, gerechtigd de door de wederpartij verschuldigd te worden prijs met ten hoogste 10% van de richtprijs te overschrijden en aan de wederpartij door te berekenen indien een deugdelijke afronding van de overeenkomst zulks verlangt. Indien de richtprijs met meer dan 10% zal worden overschreden, zal Hugo de afspraken hieromtrent afzonderlijk met de wederpartij overeenkomen.
3. In geval van door de wederpartij gewenste toevoegingen of veranderingen in het overeengekomene, komen de hiermee in verband staande extra kosten voor rekening van de wederpartij. Hugo zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hierbedoelde kosten door te berekenen, tenzij de wederpartij deze noodzaak uit zichzelf had moeten begrijpen.
4. Door een wijziging van de overeenkomst kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering en (op)levering worden gewijzigd. De wederpartij aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, dan is Hugo gerechtigd om daaraan pas uitvoering te geven nadat de wederpartij akkoord is gegaan met de aangepaste prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het te bepalen tijdstip waarop uitvoering aan de werkzaamheden gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert evenmin een tekortkoming van Hugo op en is voor de wederpartij geen grond om de overeenkomst te ontbinden.
5. Indien na het sluiten van de overeenkomst kostprijsverhogende omstandigheden ontstaan of aan het licht komen, welke op grond van door hem onjuist verstrekte gegevens, toegerekend kunnen worden aan de wederpartij, komen de extra kosten voor zijn rekening, tenzij Hugo de onjuistheid van de door de wederpartij verstrekte gegevens, vóór vaststelling van de prijs had behoren te ontdekken. Hugo zal de wederpartij tijdig informeren over de noodzaak de hier bedoelde kosten door te berekenen.
6. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Hugo een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren indien nakoming van de gewijzigde overeenkomst in redelijkheid niet van hem kan worden gevergd.
7. Overeenkomsten die strekken tot meerwerk vinden, behoudens het bepaalde in het overige van dit artikel, plaats in onderling overleg.

Privacy statement en cookiebeleid van Autoservice Hugo B.V.
Adres: Installatieweg 7, 1271 EJ Huizen
Email: info@autoservicehugo.nl
Telefoon: 06- 36182977 of 06-36307628
Kvk inschrijving: 77464583

Inleiding
Autoservice Hugo B.V. (hierna te noemen Hugo, wij of ons) vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met gegevens. (Persoons)gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) is de wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Dat betekent bijvoorbeeld dat wij:

– Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
– Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– U eerst om toestemming te vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;
– Uw gegevens niet doorgeven aan derde partijen, tenzij dat nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
– Wanneer wij uw gegevens delen, afspraken maken met derde partijen om ervoor te zorgen dat deze niet voor andere doeleinden worden gebruikt;
– Passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in opdracht van ons persoonsgegevens verwerken;
– Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
– Gebruikmaken van cookies voor analytische doeleinden t.b.v. uw gebruikersgemak.

Doeleinden
Wij verwerken persoonsgegevens voor een of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van welke diensten of functionaliteiten u gebruikt):

– Gebruik te maken van alle functionaliteiten en diensten op onze website;
– Om u service te kunnen verlenen, zoals het reageren op uw vragen en contactverzoeken.
– Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren
– Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Gebruik persoonsgegevens
Bij het gebruik van onze diensten en website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dat kunnen persoons- en/of bezoekersgegevens zijn. Afhankelijk van de diensten die u gebruikt kunnen wij de volgende gegevens van u verwerken: Naam, Straatnaam en huisnummer, Postcode en woonplaats, Telefoonnummer, E-mailadres, Surfgedrag, Kenteken

Op het contactformulier vragen wij toestemming om de persoonsgegevens die u aan ons verstrekt, te mogen gebruiken om u te kunnen benaderen. Geeft u hiervoor geen toestemming of verstrekt u deze gegevens niet, dan kunnen wij geen contact met u opnemen.

Rechten
Recht op inzage:

– U heeft het recht om op elk moment informatie op te vragen over de persoonsgegevens die wij van of over u verwerken;
– Recht op rectificatie (wijziging); u heeft het recht om een verzoek in te dienen om uw persoonsgegevens te corrigeren;
– Recht op beperking; u heeft het recht om een verzoek in te dienen om de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken;
– Recht op verwijdering; u heeft het recht om de door ons verwerkte persoonsgegevens te laten verwijderen. Verwijdering vindt plaats in de situaties die in wet zijn beschreven, bijvoorbeeld als persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor ze zijn verwerkt, persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, of wanneer u toestemming voor een verwerking heeft ingetrokken en wij geen andere grond hebben voor de verwerking ervan;
– Recht op bezwaar; u heeft het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens als deze op basis van een gerechtvaardigd belang worden verwerkt door ons.
Daarnaast heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketingdoeleinden.
Als u naar aanleiding van deze privacyverklaring contact met ons wilt opnemen of zich wilt beroepen op een van bovengenoemde rechten, dan kan dat middels de contactgegevens van de Verantwoordelijke.

Klachten
Als u het niet eens bent met de wijze waarop wij omgaan met u persoonsgegevens of de wijze, dan wel uitkomst, van uw verzoek, dan kunt u dat ons laten weten. Wij zullen dan vanzelfsprekend eerst proberen samen tot een oplossing te komen. Als dat niet lukt, kunt u altijd een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiligen en bewaren
Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Wij bewaren de gegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat wil zeggen dat wij de gegevens bewaren zolang dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te leveren. Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wij langer moeten bewaren omdat de wet ons dit verplicht.

Verstrekking aan derden
Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Alle gegevens die door ons worden verzameld zullen veilig worden bewaard en niet worden uitgeleend, verhuurd, verkocht of op een andere manier openbaar worden gemaakt. Wanneer wij uw gegevens aan derden verstrekken, zorgen wij ervoor (middels een overeenkomst) dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan in de overeenkomst is bepaald. Ook komen wij hierin overeen dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn.

Minderjarigen
Als u 16 jaar of jonger bent, dan mag u uitsluitend onder toezicht van uw ouders of wettelijke vertegenwoordigers gebruik maken van onze website.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Wij kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

ZORGELOZE REPARATIE BIJ HUGO
DAT IS ONZE SERVICE!

Waarom kiezen voor HUGO?

Bekijk onze kwaliteitskenmerken

Uw auto verdient de beste behandeling, maar bij HUGO begrijpen we dat de kosten ook meetellen. Wat zijn de auto reparatie kosten? Door onze efficiënte inkoop profiteert u
mee van scherpe prijzen op originele onderdelen. Zowel op reparaties als op extra gemonteerde onderdelen.

BEKIJK HIER HET AUTOSERVICE HUGO OCCASSIONS AANBOD

Autoservice HUGO
Als kwaliteit, voordelig én service
voor u belangrijk zijn!